Екип

Проф. д-р Петко Ст. Петков

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

E-mail:

Проф. д-р Петко Петков e професор по нова история на България в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Основател е на магистърската специалност Културен туризъм и Културно-историческо наследство и неин ръководител от 2006 досега. Автор е на лекционен курс на тема: “Българското възраждане и българите от Бесарабия” пред студенти от Държавния хуманитарен университет – Измаил, Украйна, както и на шест монографии, на сто и четиридесет студии и статии на български, руски, немски, английски и френски език, на три документални сборника; съавтор на пет учебника и учебни помагала за ВУЗ и на един от учебниците по история и цивилизация за единайсети клас (2002; 2012); съставител и редактор на сборници с научни публикации; член на международната ред. колегия на Дриновський зборник. Том І-VІ. Харков – София (2007-2013); научен консултант на четири документални филма с историческо съдържание; научен ръководител на седем докторанти (2005-2016). През 2016г. проф. Петков е удостоен с една от най – престижните национални награди в сферата на духовността- наградата „Златен век“, в категорията – „печат на Цар Симеон Велики“ за принос в развитието на българската култура и национална идентичност.

Проф. днк. Маргарита Николова Карамихова

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

E-mail:

Професор Карамихова е етнолог, изследовател с широк кръг научни интереси. Автор е на монографиите: Брачна снимка от Кърджали, Кърджали. 2000; Приказка за Осман Баба. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. С. 2002; Американски мечти Пътеводител сред първа генерация имигранти. ИК “Кротал”. С. 2004; Динамика на свети места и поклонничества в постсоциалистическа България. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. 2014; Intangible Borders. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново. 2016 и на учебни помагала. Съставител е на авторитетни сборници, посветени на миграциите, религиозността, границите. Нейни статии и студии, посветени на брака и семейството, свети места и поклонничества, миграции, граници и гранични зони, ислямска култура, малцинствени проблеми и природни катастрофи са публикувани на български, английски, френски, немски, руски, гръцки, румънски и китайски език. Проф. Карамихова е научен ръководител на 4 успешни докторантки и на многобройни бакалавърски и магистърски тези. От началото на ХХІ век чете лекции в програми, свързани с културния туризъм в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Докт. Надя Тошмакова

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

E-mail:

Докт. Надя Тошмакова е родена в гр. Плевен. Завърша „История“ и „Антично и средновековно наследство“ във Великотърновски университет. Редовен докторант към катедра „Нова и най- нова история на България“ спец. Етнология. Председател на студентски клуб “Старопрестолни етнолози“. Специализира „Етнология и визуална антропология“ в Янински университет, Гърция през 2015 и 2016 г. През 2015 г. завършва специализация в Люблянски университет, Словения – „Визуалната антропология и нейните приложения в модерния свят“. Научните й интереси са насочени в областта на историческата демография, вътрешните и трансгранични миграции, българските общности зад граница, балканската етнология, както и в областта на историята на кинематографията и фотографията. Участва на редица международни конференции, както в България така и в чужбина – Загреб, Хърватия и Любляна, Словения. Автор на редица статии разглеждащи историческата демография на българските придунавски области през социализма.